CS17 Media Information Laboratory, Kobe University